Rock Hard #35/2016

ROCK HARD35Po obdrzarn materiâlov od ukrajinského vydavaterstva Metal Scrap Records, к mne doteraz neznâmej kapele s nâzvom AETERNUS PROPHET, som si podra ciernobieleho obalu a v podstate aj podra loga kapely myslel, ze sa jednâ о na Ukrajine dost оЬГйЬепу black metal. Aj podfa promo-materiâlov sa ku tejto kapele a о jej Style pfsalo ako о old school raw black/death metale. Takze predpoklad bola kombinâcia .brüsky a motorove] pily". No po spustenf ma z omylu vyvledli uz prvé akordy. Tazké, temné, valivé, uhrancivé az atmosférické tony zalejü posluchâca ako najôernej- sia smola. Viem, ze tÿch pridavnÿch mien je troska vefa, aie je to skutoCne to najvystihujucejSie. Toto vsetko je doplnené hromovÿm growlingom, takze z tÿchto slov je zrejmé, le sa jednâ skôr о starÿ death metal dobre reznutÿ doomom (toho black metalu som tu nasiel fakt veTmi mâlo). .Exclusion Of Non- Dominated Material" je druhy radovy album kapely, ktorÿ obsahuje desaf skladieb s nâzvami v azbuke (a s anglickÿm prekladom) a aj naspievané v ukrajin- skom jazyku. Toto musfm skôr vyzdvihnûf, пакоГко to tu nadmieru pasuje. Kto chce teda na viac ako pâfdesiat minüt zâjsf do krajiny temnosti a tienov, ma moznosf v podobe ukrajinskych tvorcov kultu fazkej nenâvisti.

4.2/5
KRIMATOR (Rock Hard #35/2016)

object1205369700

total metal records logo

another side records logo

PNGLogo1

total metal pr agency logo

total metal distribution logo